Stadgar för Widtsköfle byalag


Gäller fr.o.m. 2017-01-01 

§ 1 Ändamål

Byalaget har till uppgift att tillvarata bygdens och invånarnas intressen. Det är din stämma som skall höras över alla partigränser. Det är du som ska bestämma hur din bygd skall formas. Till byalaget är alla församlingsbor lika varmt välkomna. Är vi många kan vi bli starka och tillvarata bygdens intressen.

§ 2 Medlemskap och avgifter

Var och en som äger en fastighet, är bosatt eller har annan anknytning till församlingen kan bli medlem i byalaget. Medlem erlägger en årsavgift som beslutas vid ordinarie byastämma. Medlem under 15 år äger ej rösträtt.

§ 3 Byaråd

Byalagets angelägenheter handhas av ett byaråd, bestående av ålderman eller ålderkvinna (här nedan kallad ålderman) samt 10 ordinarie byaråd jämte 2 suppleanter.

Ålderman väljes på ett år, byaråden på två år. Varje år avgår halva antalet byaråd.
Avsägelse av uppdrag i byarådet skall göras till valberedningen senast 1 månad för utlyst årsmöte.

Ålderman är ordförande i såväl stämma som byarådet. Byarådet utser inom sig åldermans ersättare, präntare och punghållare.

Ålderman åligger att sammankalla till stämma, byaråd och övriga sammankomster samt att leda förhandlingarna, att väl bevaka byalagets angelägenheter, att å byalagets vägnar underteckna alla skrivelser.

Åldermans ersättare övertar i åldermans frånvaro dennes åligganden.

Präntare åligger att vid stämma, byaråd och övriga sammankomster föra anteckningar, att svara för alla skrivelser till och från byalaget.

Punghållaren åligger att lagenligt föra byalagets räkenskaper och förvalta dess medel, att handha alla inkasseringar och verkställa alla av Byarådets beslutade utbetalningar.  Byalagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december, dvs ett kalenderår.

Frågor inom Byarådet avgörs genom röstning. Byarådet är beslutsmässigt om minst sju byaråd är närvarande. Vid lika röstetal äger ålderman utslagsröst.

Valbar till Byarådet är endast den som är skriven i före detta Vittskövle församling.

§ 4

Ålderman äger rätt av avlysa diskussion, som politiskt eller på annat sätt är främmande för byalagets intressen.

§ 5 Byastämma

Ordinarie byastämma hålls årligen före juni månads utgång. Kallelse till byastämma utfärdas senast 14 dagar i förväg. Vid ordinarie byastämma skall följande ärenden förekomma

 1. Val av justeringsmän att jämte åldermannen justera stämmans anteckningar.
 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 3. Byarådets berättelse.
 4. Punggranskarens berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för byarådet.
 6. Val av ålderman eller ålderkvinna.
  Va
  l av byaråd jämte suppleanter.
  Val av två punggranskare jämte två ersättare.
  Val av valberedning.
 7. Handläggning av ärenden som av byarådet hänskjutits till stämman jämte övriga förslag och framställningar som väcks.

Val sker genom öppen omröstning.
Vid lika röstetal äger åldermannen utslagsröst.

§ 6 Byaråd

Byalaget sammanträder minst sex gånger per verksamhetsår. Medlem äger rätt att framföra ärenden och förslag till åldermannen för vidare behandling inom byarådet. Medlem äger rätt att närvara och delta i Byarådets diskussion.

§ 7 Granskning

Punggranskarna äger när som helst tillgång till byalagets räkenskapshandlingar, vilka ska vara granskarna tillhanda senast 15 april. Över verkställd granskning upprättas berättelse.

§ 8 Ordningsändring

Ändring eller tillägg till dessa byaordningar kan göras på tvenne byastämmor med minst trettio dagar emellan, därav en ordinarie med enkel majoritet.

§ 9 Byalagets upplösning

Beslut om byalagets upplösning kan endast fattas på tvenne byastämmor därav en ordinarie, med enkel majoritet. Vid eventuell upplösning beslutar stämman om byalagets tillgångar.